Poslanstvo

Namen

Namen gibanja je združevanje članov, podpornikov vseh ljudi in asociacij, ki so jasno svetovnonazorsko opredeljene za vrednote socializma in ki zavračajo vse pojavne oblike fašizma, nacionalizma in neoliberalizma. V skladu z osnovnimi načeli in poslanstvom, gibanje deluje na področjih v smeri proučevanja, zagovarjanja, podpiranja, promocije in spodbujanja:

 • aktivnega državljanstva,
 • neposredne demokracije,
 • pravne države,
 • razvoja kolektivnih oblik organiziranja ter spodbujanja kolektivne kreativnosti v procesih gospodarjenja in upravljanja,
 • socialne enakosti in ustvarjanja pogojev za dostojno življenje in delo vsakega posameznika,
 • trajnostnega in previdnostnega načela pri razvojnem napredku ter kritične in neodvisne znanosti,
 • medijske neodvisnosti,
 • pluralnosti misli, kulture, ter vloge nacionalnih sredstev javnega obveščanja pri sooblikovanju vrednot in stanja zavesti državljanov,
 • prehranske, vodne in  energetske varnosti,
 • javne razprave o družbenih problemih in razvojnih izzivih,
 • medsebojnega sodelovanja javnih, nevladnih in civilnih društev, organizacij in institucij.

 


Cilji

Gibanje deluje na temelju demokratičnih družbenih vrednot pri čemer se zavzema za naslednje cilje:

 • Odpiranje medijskega in nasploh javnega prostora za delovanje civilnih družbenih gibanj in posameznikov, ki želijo na demokratičnih tradicijah sodelovati pri uresničevanju skupnih ciljev,
 • Razvoj demokratičnih političnih in osebnih odnosov ter razvoj kulture dialoga, utemeljene na zavzemanju za strpnost, medsebojnem spoštovanju in vztrajanju pri resnici,
 • Vzpostavitev pravne države, ki bo temeljila na spoštovanju človekovih pravic, enakosti pred zakonom in odgovornosti vseh upravljavcev skupnih dobrin in nosilcev javnih funkcij,
 • Vzpostavitev družbeno ekonomskih odnosov, ki bodo utemeljeni na pravičnosti, socialni solidarnosti, krepitvi in razvoju družbenega premoženja ter učinkovitem upravljanju s skupnimi dobrinami,
 • Vzpostavitev mehanizmov za vključevanje članov skupnosti v upravljanje skupnih dobrin v vseh okoljih, tako na lokalnih ravneh kot na državni ravni in v gospodarskih družbah ter javnih službah,
 • Ohranjanje in razvijanje skupnega dobra in učinkovitih javnih storitev, ki na področjih, ki so izjemnega pomena za razvoj posameznikov in družbe ne smejo biti v zasebni lasti,
 • Iskanje temeljnega soglasja in sodelovanja vseh družbenih skupin.


Dejavnosti

Naloga gibanja je povezovanje s sorodnimi združenji in gibanji s ciljem ustvariti družbenoekonomske in politične pogoje za ustvarjanje temeljnih vrednot kot so;

 • Svoboda. Ustvariti družbeni okvir, v katerem bo imel človek najvišjo možnost samorealizacije in uresničitve svojih potencialov,
 • Ustvarjalnost. Na vseh področjih ustvarjanja, za razvoj sposobnosti posameznika in družbe ter vzpodbujanje sonaravnega razvoja,
 • Pravičnost. Načelo enakosti pred zakonom, enakopravnosti po naravi in upoštevanja vseh prispevkov članov k blaginji celotne skupnosti,
 • Medsebojna pomoč in solidarnost. Varovanje šibkejših prek socialnih mehanizmov in vzpodbujanja splošnega družbenega soglasja glede etičnih vrednot solidarnosti,
 • Vzpodbujanje tistih dejavnikov razvoja, ki prispevajo k sonaravnem preoblikovanju in trajnostni rasti celotne skupnosti,
 • Varnost. Z zavzemanjem za socialno pravičnost in manjšanja razkorakov med družbenimi sloji ustvariti družbo miru,
 • Raznolikost. Zagotavljanje pravice do različnosti in graditev družbe, ki bo sposobna vključevati vse oblike bivanja in dejavnosti, po načelu medsebojnega spoštovanja, upoštevanja in sodelovanja,
 • Poštenje. Osnovni etični okvir skupnosti mora temeljiti na poštenju in aktivnem zavzemanju za resnico,
 • Pošteno plačilo in pošteno delo. Ustvariti okolje, kjer bo opravljanje kateregakoli dela častno, spoštovano in nagrajeno v tolikšni meri da bo primerno odražalo vrednost opravljenega dela v skupnosti in da bo zagotovljeno dostojno bivanje in osebnostni razvoj vsakega člana skupnosti. Razkorak med najvišjimi in najnižjimi prihodki v družbi mora biti določen na način, ki odraža temeljne družbene vrednote in socialno pravičnost.