Novice‎ > ‎

Paloma - izbris Sladkega vrha in prve prijave

objavljeno: 23. avg. 2015 05:08 avtor: Puntarji Slovenije   [ posodobljeno 23. avg. 2015 05:29 ]

V gibanju Puntarji smo se odločili, da podpremo prizadevanja delavcev podjetja Palome, da se njihova delovna mesta, s tem pa tudi podjetje, reši pred uničevalno politiko divje privatizacije.
Čez nekaj dni bodo nadzorniki skupaj z upravo poskušali preimenovati podjetje in iz imena v celoti odstraniti vse, kar spominja na lokalno okolje. Predlog se glasi:
Predlog sklepa nadzornega sveta in uprave: 
Spremeni se 1. člen Statuta družbe, ki odslej glasi: 
Firma družbe je: Paloma, higienski papirji, d.d.
Firma družbe v angleškem jeziku je: Paloma, hygienic papers, joint-stock company 
Skrajšana firma družbe je: Paloma d.d. Sedež družbe je: Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh 

UTEMELJITEV: Uprava družbe ugotavlja, da se firma »PALOMA-SLADKOGORSKA TOVARNA PAPIRJA d.d. SLADKI VRH« v praksi ne uporablja, oz. se zaradi nepraktičnosti pogosto uporablja napačno (bodisi z malimi črkami, bodisi brez navedbe kraja), zato predlaga poenostavitev imena kot izhaja iz predloga sklepa. 
Podpisana: Predsednik nadzornega sveta Boštjan Gorjup in predsednik uprave Tadej Gosak
Ob tem, ko se odpušča zaposlene, ki so bili v podjetju vrsto let in izhajajo iz lokalnega okolja, ter zaposluje nove kadre domnevno po načelu, da ne smejo bivati bližje kot 25 km od sedeža podjetja, je črtanje Sladkega vrha iz imena družbe le še dodaten namig, da v ozadju kadrovskih čistk potekajo priprave na selitev proizvodnje, tehnologije in blagovnih znamk.

V tem tednu se je na vratih podjetja oglasil inšpektor za delo.

Navajamo besedilo prijave, ki smo jo Puntarji v imenu zaposlenih naslovili na Inšpektorat. Zaradi korektnosti do oseb, katerih ime je navedeno zgolj kot namig, kje v dokumentaciji naj inšpektor išče podatke o nepravilnostih pri početju uprave podjetja, smo njihovo ime v objavi zakrili, prav tako smo z objavo počakali do dejanskega obiska inšpektorja v podjetju. V prihodnjem tednu bomo inšpektorja povprašali o ugotovitvah in še naprej sproti obveščali javnost.

Zaenkrat le toliko, da to ni prva, niti zadnja prijava.

Facebook Google+ Twitter


Območna enota MURSKA SOBOTA - MARIBOR
Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
Pisarna Maribor
Partizanska 47/IV, 2000 Maribor
vodja območne enote: Matej Štivan, univ. dipl. pravnik

 

e-pošta: ms-mb.irsd@gov.si
e-pošta: gp.irsd@gov.si

 

Datum: 16.8.2015

 

Naznanilo suma večkratnih kršitev delovnopravne zakonodaje

  

Spoštovani,

Na naše gibanje se je obrnila skupina delavcev podjetja Paloma d.d. s prošnjo, da sprožimo postopke za preverbo zakonitosti ravnanja uprave podjetja s predsednikom uprave Tadejem Gosakom na čelu. Med drugim so nas seznanili z vrsto domnevnih kršitev delovnopravne zakonodaje. Podatke o teh kršitvah vam posredujemo z zahtevo, da skladno z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru opravite pregled dejanskega stanja in ustrezno ukrepate.

Navedbe zaposlenih na podlagi katerih se na vas obračamo s to prijavo, so naslednje:

-        s 1.7.2015 je bilo sedem zaposlenih napotenih na čakanje z razlogom, da jim podjetje ne more zagotavljati dela, medtem pa je bilo v obdobju od 1.8.2013 do 1.7.2015 v podjetju na novo zaposlenih 23 režijskih delavcev, več kot polovico v letu 2015 in od tega samo v mesecu juniju 2015 vsaj šest novih delavcev. Večina novozaposlenih je pridobilo naziv vodja projektov z opisom del in nalogami, ki jih formalno izpolnjujejo tudi delavci napoteni na čakanje. V času pisanja te prijave, so nekateri delavci z dolgoletnim stažem v podjetju, ki so bili napoteni na čakanje, že dobili odpoved delovnega razmerja. Ob tem predlagamo pregled pogodb o zaposlitvi za naslednje vodje projektov: ******, ************************************************************ in ******; 

-        novo zaposleni vodje projektov so zaposleni za nedoločen čas in ne kot bi bilo morda bolj primerno, za čas trajanja projektov. Tudi ni znano za kakšne projekte gre; 

-        uprava je ukinila funkcijo kontrolinga in pravno službo kot nepotrebno in zaposlene na teh delovnih mestih pošilja na čakanje oziroma jih odpušča, pri čemer za opravljanje istih funkcij najema zunanje izvajalce oziroma zaposluje nove kadre; 

-        dva zunanja izvajalca, ****** in ******, sta daljše obdobje opravljala delo kot samostojna podjetnika, čeprav je njuno delo imelo vse elemente delovnega razmerja. Po naših podatkih naj bi bila ****** sedaj že zaposlena, ****** pa še vedno opravlja delo kot zunanji sodelavec. Oba sta v času sodelovanja s Palomo d.d. kot zunanja sodelavca redno prihajala na delo, registrirala delovni čas in uporabljala prostore in opremo Palome d.d.. V tem času so se pojavili tudi interni pomisleki s strani računovodstva, da bi bilo potrebno zunanjim sodelavcem, glede na naravo dela, obračunavati najemnino. Po naših podatkih to ni bilo narejeno; 

-        v podjetju sta zaposlena tudi dva študenta, ****** in ******, ki opravljata redno delo, pri čemer eden od njiju opravlja delo zaposlenega, ki je bil napoten na čakanje; 

-        nekaterim zaposlenim, ki so bili napoteni na čakanje, je bil zavrnjen dostop do osebnih predmetov, ki jih hranijo na delovnem mestu, prav tako jim je bil istočasno s seznanitvijo z odločbo o napotitvi na čakanje onemogočen dostop do elektronske pošte, vratarjem pa je bil izročen seznam vseh teh delavcev z navodilom, da jih po izhodu iz podjetja v podjetje ne smejo več spustiti. Sam postopek napotitve na čakanje in kasnejše odpuščanje je tudi že predmet zasebne tožbe bivše zaposlene v podjetju; 

-        direktorica področja za kadrovske in splošne zadeve Palome d.d., Zora Kirbiš, je s 1.6.2015 postala tudi direktorica hčerinske družbe Paloma PIS d.o.o., obe imata sedež na naslovu Sladki Vrh 1. Ob tem je redno zaposlena v Palomi d.d. in hkrati opravlja funkcijo poslovodenja v Palomi PIS d.o.o.. Predlagamo, da se preveri podlago za opravljanje funkcije poslovodenja v Palomi PIS d.o.o. in zakonitost hkratnega imenovanja na dve vodstveni delovni mesti v dveh različnih podjetjih; 

-        naj poleg navedenih sumov omenimo še kršitev 28. člena participacijskega dogovora, ki je v veljavi in daje pravico in obvezo sodelovanja predsednika Sveta delavcev ali njegovega namestnika na vseh kolegijih uprave družbe s pravico do razprave. Predsednik uprave je ustno prepovedal sodelovanje delavskih predstavnikov na sejah, s čimer je kršil ta dogovor in pravico do soupravljanja delavcev. Tako predsednika Sveta delavcev kot predsednika uprave smo pozvali, da se o tej kršitvi izjasnita, a je nista niti zanikala niti pojasnila. Kršitve so nakazane tudi v zapisniku Sveta delavcev (priloga). Opozorili bi vas, da je s tem kršen 64. in 107. člen ZSDU ter 200. člen KZ-1-UPB2.

  

Kot predstavniki civilne družbe in odgovorni državljani, ki nas skrbi zakonitost postopkov v podjetju v pretežno državni lasti, pričakujemo od inšpektorata za delo, da bo navedbe zaposlenih skrbno preučil in preveril njihovo verodostojnost ter v primeru, da ugotovi dejanske kršitve, tudi ukrepal. 

Prijavo vam naslavljamo z vednostjo in po predhodni potrditvi vsebine s strani večih zaposlenih, ki se osebno ne želijo izpostaviti. Pričakujemo, da boste postopke peljali skladno z določilom Zakona o inšpekcijskem nadzoru, ki določa, da je inšpektor dolžan varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor. Tako se podatki o prijavitelju inšpekcijskemu zavezancu ne smejo posredovati, pri čemer je prijava lahko tudi anonimna. 

Javnost bomo o postopku inšpekcijskega nadzora sproti seznanjali, saj smo prepričani, da je skozi lastništvo v podjetju izražen tudi javni interes. Za informiranje o poteku nadzora se vam vnaprej zahvaljujemo.


Puntarji, gibanje za aktivno državljanstvo

 

Priloge:

-        Priloga 1 -   Mnenje sindikata z dne 9.7.2015 o spremembah Pravilnika o notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest s katerim se je ukinilo več delovnih mest

-        Priloga 2 -   Organizacijska shema z dne 31.12.2014

-        Priloga 3 -   Organizacijska shema z dne 31.12.2012

-        Priloga 4 -   Pravilnik o notranji organiziranosti družbe in sistematizaciji delovnih mest (junij 2015)

-        Priloga 5 -   Sprememba akta o sistemizaciji (junij 2015) kot podlaga za ukinitev delovnih mest

-        Priloga 6 -   Zapisnik 21. redne seje Sveta delavcev z dne 21.7.2015 (iz zapisnika je med drugim razvidna prisotnost predsednika Sveta delavcev Mirana Beka - predlagamo inšpektorju, da preveri dneve svojih obiskov v podjetju v mesecu juliju, ko se z njim zaradi domnevnega dopusta ni uspel sestati).