Novice‎ > ‎

Solidarnostna akcija v podporo Sirizi in prebivalstvu Grčije

objavljeno: 15. feb. 2015 07:39 avtor: Puntarji Slovenije   [ posodobljeno 21. feb. 2015 08:24 ]

Ponedeljek, 16.februar ob 17:00 
zbor na ploščadi Ajdovščina v Ljubljani

POZIV K AKCIJI

Facebook Google+ Twitter
Grško ljudstvo se je odločilo: 25. januarja niso zgolj glasovali proti politično bankrotirani vladi, temveč so tudi v temelju zavrnili politiko varčevalnih ukrepov, ki je bila državi vsiljena od zunaj in ki jo je pripeljala na rob humanitarne katastrofe. Vlada, ki jo je oblikoval Aleksis Cipras, ne odpira vrat za temeljite spremembe zgolj v Grčiji, temveč tudi v celotni Evropi.


To pa ne gre v račun neoliberalnim evropskim elitam, ki želijo vsiliti nadaljevanje varčevalnih politik. Od prvega trenutka, ko je bila oblikovana nova vlada, so Evropska centralna banka, voditelji evrske skupine in nemška vlada vztrajno povečevali svoj pritisk na Grčijo. Z zavrnitvijo grških državnih obveznic kot zavarovanja za posojila tamkajšnji centralni banki in z odkritimi grožnjami, da bodo Grčijo odrezali od mednarodne pomoči, ne povzročajo zgolj resne ekonomske škode, temveč tudi ignorirajo željo po spremembah, ki jo je demokratično izrazilo grško ljudstvo.

Ciprasova vlada je izjavila, da ne bo klonila spremembam in da bo držala obljube, dane prebivalcem Grčije med volilno kampanjo.

Nedemokratični pritisk nad suverenim ljudstvom ni v sozvočju niti s pričakovanji evropske javnosti. Nedavno so evropska konfederacija sindikatov, vodilni nemški sindikalisti in sindikalni voditelji iz večih evropskih držav, kot sta Irska in Avstrija, civilnodružbene iniciative in številni raziskovalci javno izjavili, da nova grška vlada ni nevarnost, temveč priložnost za Evropo ter pozvali evropske institucije k odprtemu in pozitivnemu odnosu napram novi vladi. V raznih državah, na primer v Veliki Britaniji, v Avstriji, Franciji, Italiji in drugih, so parlamentarni predstavniki raznoraznih političnih opcij pozvali k konstruktivnemu odnosu do nove vlade v Grčiji.

Toda mnogo mora biti še storjenega. Grčija potrebuje našo solidarnost zdaj. Enajstega februarja se je pričela posebna seja evrske skupine. Kmalu zatem se bo Evropski svet sestal in pogovoril o situaciji, do katere so privedle volitve v Grčiji.

Pozivamo družbena gibanja, sindikalne zveze, politične akterje in vsakršne sile, ki nasprotujejo politikam varčevalnih ukrepov, da se zoperstavijo izsiljevanju Grčije s strani finančne oligarhije in bruseljske birokracije. Pozivamo k stopnjevanju javnega pritiska nad Evropsko unijo, nad nacionalnimi vladami in bankami in nad Evropsko centralno banko. Odločitev, ki so jo naredili prebivalci Grčije 25. januarja, mora biti spoštovana.

Predlagamo manifestacije solidarnosti z Grčijo 11. februarja in teden akcije v času zasedanja Evropskega sveta in evrske skupine med 11. in 17. februarjem.


***
CALL TO ACTION

The Greek people have decided: On 25 January they did not only vote out of office a bankrupt government, but also rejected the politics of austerity which had been imposed on the country and which has taken it to the brink of a humanitarian catastrophe. The government formed by Alexis Tsipras due to the election results has not only opened the door to fundamental change in Greece but also in the entire EU.

Both contradicts the intentions of the neoliberal European elites who want to enforce a continuation of austerity politics. Since the very moment the new government was formed, the European Central Bank, the leaders of the Euro group and the German government have increased their pressure on Greece. By rejecting Greek state bonds as security for Central Bank loans and by openly threatening Greece to cut it off from international financing, not only severe economic damage is caused but also the democratic will of the Greek people for political change is disregarded.

The Tsipras government has declared that it will not yield to the pressure and stick to the promises given to the Greek people during the election campaign.

The undemocratic pressure on a sovereign people contradicts the expectations also of the European public. In recent days, the European Trade Union Confederation, leading German trade unionists, trade union leaders of several European countries such as Ireland and Austria, civil society initiatives and numerous researchers have publicly declared that the new Greek government is not a danger but a chance to Europe and have called the European institutions to an open and positive attitude vis-à-vis the new government. In various countries, UK, Austria, France, Italy, and others members of parliament belonging to different parties have urged constructive attitude towards the new government of Greece.

However much more must be done. Greece needs our solidarity now. On 11 February the Euro group will come together for a special session. Shortly afterwards, the European Council will meet up to discuss the situation created by the Greek elections. 

We call on the social movements, the trade unions, the political actors and all forces opposed to austerity politics to counter the blackmailing of Greece. We call for increasing public pressure on the EU, the national governments, the national banks and the European Central Bank. The decision met by the Greek people on 25 January must be respected.

We propose manifestations in solidarity with Greece on 11 February and an action week during the meeting of the European Council and the Euro group between 11 and 17 February.