ZAKLJUČNA DEKLARACIJA SREČANJA VRHA SKUPIN V BRUSLJU

objavljeno: 22. jun. 2015 01:36 avtor: Puntarji Slovenije   [ posodobljeno 22. jun. 2015 01:40 ]
Mi, ljudstva Evrope ter Latinske Amerike in Karibov smo se zbrali v Bruslju 10. in 11. Junija 2015 z več kot 1500 delegati, predstavniki 346 organizacij in družbenih gibanj iz 43 držav.

Kot plod pogovorov, ki so potekali v sedmih delovnih skupinah Srečanja vrha družbenih skupin v duhu enotnosti, bratstva in solidarnosti


RAZGLAŠAMO:


PODPORO REGIONALNI INTEGRACIJI LATINSKE AMERIKE IN NASPROTOVANJE VMEŠAVANJU S STRANI IMPERIJA


1. Pozdravljamo in podpiramo integracijske mehanizme, kot so ALBA, UNASUR in CELAC, ki na prvo mesto postavljajo in krepijo samoodločanje in suverenost naših narodov ter enotnost Latinske Amerike. Kot take so navdih za novo obliko evropske integracije s poudarkom na gospodarskem razvoju, socialnih pravicah in dobrobiti ljudstva.


2. Izražamo močno podporo razglasitvi Latinske Amerike za Območje miru, osvobojeno vsakršnega kolonializma. V skladu s tem zavračamo vsakršno grožnjo z uporabo vojaške sile ter grožnje in napade kakršne koli narave s strani ZDA in njenih zaveznic, ki se izvajajo preko vojaških baz. Nikakršnih opravičil ni za vojaške posege v naše države. Zato zahtevamo umik vojaških baz ZDA iz regije ter pozivamo k trajnemu miru in družbeni pravičnosti v Kolumbiji.


DA SE ZAVEZUJEMO DELOVATI NA PODROČJU PODNEBNIH SPREMEMB IN VAROVANJA OKOLJA


3. Podnebne spremembe predstavljajo največjo grožnjo s katero se sooča človeštvo in ki že prizadeva prebivalce Latinske Amerike. Neoliberalni kapitalizem je močno posegel v naravo in s tem močno poslabšal vse težave v zvezi s podnebnimi spremembami.

Pozivamo k podnebnemu sporazumu, ki bo omejil segrevanje ozračja na manj kot 1,5 stopinj Celzija; ki bo upošteval pravice do obstoja vseh oblik trajnostne in družbene organizacije usmerjene k dostojanstvu ljudi; ki prihodnjim generacijam ne bo odvzel možnosti zadovoljevanja njihovih potreb; in ki bo temeljil na načelu skupne odgovornosti za delovanje na področju podnebnih sprememb. Kličemo k svetu brez fosilnih goriv, ki ga bo gnala čista, obnovljiva energija. Zavračamo fracking, katranski pesek, vrtine na Arktiki. Prav tako pozivamo k zmanjšanju emisij, k financiranju držav v razvoju, da bi se lahko usmerile k pridobivanju in uporabi čiste obnovljive energije in bi tako opustile fosilna goriva.

Pozivamo tudi k okoljski pravičnosti, ki bi jo dosegli preko ekoloških davkov na trgovino z nafto ter drugimi fosilnimi gorivi, s čimer bi prispevali v Podnebni zeleni fond. Potrebno bi bilo tudi ustanoviti mehanizem oziroma institucijo, ki bi sankcionirala velike mednarodne korporacije odgovorne za zlorabo okolja. Opustiti se mora škodljiv način kmetovanja ter industrijski ribolov.

Pozivamo k spoštovanju pravic narodov in ljudstev v Latinski Ameriki do življenja v harmoniji z Materjo Zemljo ter k spoštovanju tradicionalnih družbenih oblik organizacije in pravico do identitete, ki bo neodvisna od narodov in ljudstev.

Obsojamo škodo, ki jo je povzročil Chevron lokalnim skupnostim v 
Ekvadorju in hkrati zavračamo napad in sodbo s strani Chevrona proti ekvadorski vladi. Podpiramo boj proti tej plenilski naftni združbi.


4. Podpiramo kubansko ljudstvo in njegovo revolucijo. Pozdravljamo vrnitev petih kubanskih herojev kot sad mednarodne solidarnosti in neutrudnega boja kubanskega ljudstva. Prav tako podpiramo korake ZDA k začetku 
spoštljivih pogovorov s Kubo. Kakor tudi pozdravljamo umik Kube s seznama držav podpornic terorističnih skupin, na katerem se slednja nikoli ne bi smela znajti. Ob tem zahtevamo popoln, takojšen in brezpogojen umik genocidne blokade Kube s strani vlade ZDA in takojšnje zaprtje mornariške vojaške baze Guantanamo ter brezpogojno ponovno vzpostavitev kubanske 
suverenosti.


5. Izražamo brezpogojno podporo bolivarski revoluciji ter njeni legitimni vladi po vodstvom tovariša Nicolasa Madura ter zavračamo nenehne poizkuse destabilizacije, ki so se zarotili proti njemu in so financirani ter organizirani s strani organov znotraj ZDA. Še posebno pa zavračamo nepravično in nemoralno vmešavanje v obliki izvršnega odloka vlade ZDA, ki želi prikazati Bolivarsko republiko Venezuelo kot grožnjo nacionalni varnosti ZDA. Ta odlok je bil združno zavrnjen s strani vseh držav latinske Amerike. Zahtevamo takojšen umik tega odloka.


6. Zavračamo vsakršno vmešavanje s strani ZDA v zadeve progresivnih vlad Latinske Amerike ter zahtevamo spoštovanje narodne suverenosti ter samoodločanja. Pozivamo vse instititucije Evropske unije, kakor tudi države članice, naj ne bodo sokrivci vmešavanja ZDA na ozemlju Latinske Amerike. Temveč naj zavzamejo politično držo usmerjeno h konstruktivnemu dialogu v podporo omenjeni regiji. S tem razlogom zavračamo kakršno koli obliko podpore, ki jo dajejo institucije Evropske unije in njene države članice zunanji politiki ZDA usmerjeni proti progresivnim vladam Latinske Amerike. Kot je na primer skupna drža, ki jo je zavzela Evropska unija glede Kube.


7. Podpiramo vse ukrepe za izboljšanje neodvisnih državnih gospodarstev temelječih na enakosti z namenom nemotenega vključevanja v globalno gospodarstvo. Tako bi se izognili temu, da bi nepravičen zunanji dolg zaviral razvoj teh držav. Podpiramo in spodbujamo vsakršne ukrepe usmerjene k participativni demokraciji, kot bistvu realizacije političnih pravic tako posameznikov kot skupnosti znotraj družbe Latinske Amerike. Kot zagotovilo za upoštevanje človekovih pravic celotnega človeštva, zahtevamo pravice za ljudstvo Latinske Amerike. Suverenost in za to potrebno spoštovanje načela o nevmešavanju, je osnovni pogoj za zagotovitev človekovih pravic ter pravic narodov. Pridružujemo se zahtevi Bolivije po dostopu do morja. Prav tako podpiramo Argentino v zahtevi po suverenosti Falklandskih otokov ter obsojamo agresivno postopanje Združenega kraljestva ter črpanje nafte na teh otokih. Pozdravljamo iniciativo Nikaragve in Venezuelo za priključitev Puerta Rica v CELAC, kot dokaz, da je Latinska Amerika ozemlje osvobojeno kolonializma.


PODPORO DRUŽBI ENAKIH MOŽNOSTI ZA VSE TER NASPROTOVANJE NEOLIBERALIZMU


8. Izražamo potrebo po izgradnji nove družbe, temelječe na socialni pravičnosti, enakosti med spoloma, aktivni participaciji mladih ter vseh različnih predstavnikov družbe. Solidarnost naj bo osnovni temelj za integralni suveren razvoj našega ljudstva. Večina latinskoameriških republik se nagiba v to smer. Latinska Amerika izvaja progresivno politiko, ki je do sedaj že uspela zmanjšati stopnjo revščine med prebivalstvom. Zmanjšala se je tudi izključenost iz družbe, pred vsem za ženske, prebivalstvo afriških korenin, staroselce in marginalizirane ranljivejše socialne skupine.V celoti podpiramo boj ekonomsko šibkih staroselcev za družbene in kulturne pravice po celotnem kontinentu. Izražamo solidarnost z narodi Afrike in manjšinami v ZDA v njihovem boju proti imperializmu. Integracija Latinske Amerike ne more biti popolna, če se slednja ne integrira z Afriko.


9. Zavračamo neoliberalni model kot rešitev za težave in potrebe našega ljudstva, saj se je ta model izkazal za najučinkovitejše orodje za poglabljanje revščine, bede, neenakosti ter nepravične razporeditve kapitala in dobrin.

Žal obstaja peščica ljudi, ki nam želi vsiliti neoliberalni model. Nasprotujemo varčevalnim ukrepom, ki jih je trojka vsilila vsem državam članicam EU. Slednji koristijo zgolj že tako bogatemu 1% prebivalstva. Še posebno zavračamo varčevalne ukrepe trojke proti grški vladi in grškemu narodu.

Obsojamo pritisk, ki ga izvajajo trojka in institucije EU in neljubo stanje, v katero so s tem pahnili prebivalstvo. Ravno Evropska unija je tista, ki podpira in sodeluje v ilegalnih vojaških napadih na suverene države in troši ogromno denarja za vojne, kar še slabša situacijo v kateri se je zaradi zategovanja pasu znašlo evropsko ljudstvo. Odločen NE evropskemu sodelovanju v ilegalnih vojnah.


10. Utrjujemo naš boj proti sporazumom proste trgovine kot so TLC, TPC, TISA in pacifiško zavezništvo. Slednji predstavljajo brutalen napad na socialne, demokratične in politične pravice delavcev držav, ki jih omenjeni sporazumi zaobjemajo. Prav tako še naprej vztrajamo, da je zunanji dolg naših držav nelegitimen in nemoralen in kot tak nima pogojev za izplačilo ali zahtevo po njem.


11.Pozivamo h globalnem boju za ohranitev naravnih virov, biodiverzitete, prehrambene suverenosti in javnih dobrin, Matere Zemlje, ter že pridobljenih socialnih pravic. Boj za zaposlitve, za delo in dostojno plačilo zanj, za socialno varnost, za pokojnine, za kolektivna pogajanja, za sindikalizem, za pravico do stavke, za neodvisnost sindikatov, za zdravo delovno okolje in zdravstveno oskrbo, za gospodarske in socialne pravice, za spoštljiv odnos do migrantov, za izkoreninjenje otroškega in suženjskega dela, za pravičnost na področju enakosti spolov. Vse to je uresničljivo, če se združimo v široko koalicijo socialnih in političnih sil, ki bo nadomestila nadvlado neoliberalnega bloka. Namesto njega naj sestavimo socialni in politični blok, ki bo branil interese našega ljudstva in ki si bo za svojo poglavitno nalogo zadal vzpostavitev socialnih, političnih, kulturnih in identitetnih pravic.


PODPORO V BOJU ZA ČLOVEKOVE PRAVICE PALESTINCEV


12.Obsojamo neprestano izraelsko agresijo nad palestinskim ljudstvom ter ob tem pozivamo Evropsko unijo in njene države članice, naj sledijo zgledu Švedske in priznajo Palestinsko državo. Zahtevamo takojšen in brezpogojen umik embarga na Gazo. In zahtevamo spoštovanje človekovih pravic, nacionalnih, političnih in kulturnih pravic za Palestinski ljudstvo.


ZAVRAČAMO ŠIRITEV NATA


13.Odločno obsojamo militarizacijo in napade NATA v vzhodni Evropi in delu Ukrajine z namenom širjenja območja vpliva EU in ZDA.


ZAVRAČAMO RASIZEM IN KSENOFOBIJO


14.Odločno obsojamo aktualno migracijsko politiko Evropske unije, katere nehumanost in pomanjkanje najmanjše volje do varovanja nedotakljivosti človeškega življenja, povzroča na tisoče smrtnih žrtev v Sredozemskem morju in drugod. Prav tako obsojamo rasizem, ki je v zadnjem času vedno bolj prisoten. Obsojamo vse pojavne oblike ksenofobije, ki jih mnoge evropske desničarske stranke uporabljajo za pridobivanje volilnega telesa na svojo stran, s katerimi v političnih diskurzih prikazujejo migrante kot dežurne krivce za pomanjkanje delovnih mest, stanovanjsko problematiko ter za gospodarsko situacijo, v kateri so se znašle evropske družbe.


PODPIRAMO SPREMEMBE NA PODROČJU NADZORA MEDIJSKEGA POROČANJA


15. Velike medijske hiše predstavljajo eno največjih koncentracij korporativnega kapitala na svetu. Zato so tesno povezane z interesi velikih korporacijskih združb, ki onemogočajo suverenost držav z anti-neoliberalno držo povsod po svetu. Ti mediji so močno orožje demonizacije in destabilizacije progresivnih procesov v Latinski Ameriki. Da bi prišlo do spremembe na področju medijev, mora najprej priti do spremembe znotraj družbe same. Med tem bomo sami vodili svoje neodvisne medije, temelječe na skupnem družbenem interesu, tako na nacionalni kot na mednarodni ravni. Glavni cilj naših socialnih medijev je zamenjati prevladujočo neoliberalno ideologijo za progresivno ideologijo. Slednja nam predstavlja rdečo nit družbenega napredka, demokracije, državljanske participacije in socialnih pravic ljudstva.


16. Predstavniki ljudstva Latinske Amerike in Evrope se bomo še naprej borili proti vsem oblikam diskriminacije, zatiranja, izkoriščanja, izključevanja ter družbenih krivic. Nasprotujemo neoliberalizmu in imperialističnim vojnam. 
Nadaljevali bomo z bojem za mir, enakost, participativno demokracijo, družbeno pravičnost, z bojem za boljši svet.11. junij 2015


Bruselj, Belgija.